Zamyslenie na 14. januára 2020

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište   „V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.“ Mk 1, 21-28   Zamyslenie:  Ty zákonník! Tak nás ľudia počastujú, pokiaľ „vodu kážeme a víno pijeme“. Aké je…

Zamyslenie na 13. januára 2020

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište   „Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.…

Zamyslenie na 12. januára 2020

„Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš…

Zamyslenie na 11. januára 2020

„Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. A prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: „Choď,“…

Zamyslenie na 10. januára 2020

„Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo…

Zamyslenie na 9. januára 2020

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište  Mk 6, 45-52 „Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Vstúpil k nim do lode a vietor…

Zamyslenie na 8. januára 2020

Streda po Zjavení Pána     „Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do…

Zamyslenie na 7. januára 2020

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište  Mt 4, 12-17. 23-25   Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste…

Zamyslenie na 6. januára 2020

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište  Mt 2,1-12 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes,…

Zamyslenie na 5. januára 2020

Všetky zamyslenia môžete sledovať v sekcii „ZAMYSLENIA“, ktorá sa nachádza na hornej lište  Jn 1,1-18 „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho…