Oficiálny názov: Spoločnosť Božieho Slova – latinsky Societas Verbi Divini, skratka SVD
Oficiálny znak:
Cirkev: Rímskokatolícka cirkev
Štatút: mužská misionárska rehoľa – klerikálna spoločnosť pápežského práva
Zakladateľ: sv. Arnold Janssen (1837 – 1909)ajold
Vznik: 1875 – Steyl, Holandsko
Pravidlá života: Konštitúcie a direktórium Spoločnosti Božieho Slova
Spôsob života: ako laici  a klerici v bratskej jednote v medzinárodných komunitách
Zameranie: misie ad gentes – prvotné ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista všetkým národom
Spiritualita: trojičná, so zvláštnou úctou k Vtelenému Slovu, k Duchu Svätému a Božskému Srdcu
Sesterské rehole: Služobnice Ducha Svätého (SSpS) a
Služobnice Ducha Svätého ustavičnej adorácie (SSpSAP)
IČO: 00586757
Číslo účtu: 2924865513 / 1100
 

Videoprezentácia o Arnoldovom živote a vzniku SVD

Ohlasujeme Evanjelium, prinášame sviatosti Kristovej lásky a milosti, podporujeme katolícke školstvo, mediálnu komunikáciu, vychovávame a vzdelávame domorodých kňazov, bratov a sestry, formujeme laických katechétov a učiteľov, vedieme sociálne, antropologické i poľnohospodárske výskumné projekty, aby sme pomohli riešiť problémy mnohých kultúr, staráme sa o chorých poskytovaním medicínskej i duchovnej starostlivosti, kŕmime hladných, poskytujeme prístrešie opusteným, zakladáme sirotince, snažíme sa o prorocký dialóg s ľuďmi iných náboženstiev a ateistami…

Všade, kde ako misionári pracujeme, prebúdzame misijné povedomie a podporujeme misijnú prácu na celom svete.

Ako kňazi a bratia zasväcujeme celý svoj život ohlasovaniu evanjelia a šíreniu Božej lásky medzi ľuďmi všetkých národov.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Misionári Verbisti resp. Spoločnosť Božieho Slova je dnes…

…z vyše 6000 členmi najväčšou misionárkou rehoľou vo svete.

…stále progresívnou rehoľnou spoločnosťou.

…prítomná vo viac ako 80 krajinách sveta.

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=LM3amv14k0w‘]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Misia Slovenskej provincie SVD

My, misionári Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova, verní odkazu nášho zakladateľa sv. Arnolda Janssena, žijeme svoje rehoľno-misionárske povolanie v neustálej otvorenosti voči výzvam Ducha Svätého nasledujúcim spôsobom:

– ohlasujeme evanjelium Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova, v miestnej cirkvi na Slovensku a v Česku v súlade s charizmou našej Spoločnosti prostredníctvom farskej pastorácie, biblického apoštolátu, masmédií, ľudových misií, apoštolátu univerzitnej mládeže a angažovania v oblasti spravodlivosti a pokoja – medzi národnostnými menšinami, imigrantmi a ľuďmi na okraji spoločnosti.

– duchovne a materiálne podporujeme misijnú činnosť Cirkvi na celom svete prostredníctvom misijnej animácie, získavaním a formáciou nových duchovných povolaní a laikov pre misie.

Osobným i komunitným životom, ktorý žijeme v jednote so spolubratmi z rôznych národov a kultúr, svedčíme o láske Trojjediného Boha voči ľudstvu. Svoje poslanie zverujeme Sedembolestnej Panne Márii, patrónke našej provincie.

Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku :

Misijný dom Matky Božej, Nitra – Kalvária

nitra1

Misijný dom sv. Arnolda Janssens, Bratislava

kostol-1

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza

upece-stefanec

Farnosť Bratislava – Petržalka 1., Kostol Povýšenia sv. Kríža

KOSTOL_POVYSENIA_SVATEHO_KRIZA

Farnosť Terchová

terchova

Misijný dom Božského srdca Vidiná ( noviciát Spoločnosti Božieho Slova)

vidina2

Farnosť Cerová

IMG_0704-199x300

 …