Sme seminaristi a pátri Spoločnosti Božieho Slova. Pýtaš sa, čo to vlastne znamená?

Nuž, pekne po poriadku. Keď chalan začne vnímať vo svojom srdci zvláštnu a drahocennú zmes túžby po hlásaní evanjelia Ježiša Krista, po zasvätení Bohu v chudobe, čistote a poslušnosti, tiež túžby po dobrodružstve a diaľke – a v neposlednom rade po živote v spoločenstve bratov s podobnými túžbami – vtedy začína jeho boj o vlastnú misiu. A keď sa cez nástrahy tela, sveta a diabla prebojuje k rozhodnutiu vstúpiť do misijnej rehole verbistov, čaká ho tréning.

Príprava začína fázou zvanou postulát a pokračuje noviciátom vo Vidinej (trvá 1 rok), ktorého zavŕšením je zloženie prvých rehoľných sľubov.

Mladí rehoľníci pokračujú vo svojom raste v Bratislave, v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena. Tu študujeme teológiu a zároveň máme možnosť oboznamovať sa s rôznymi formami apoštolátu (angažovaním sa napr. v práci s mládežou, vysokoškolákmi, väzňami, ľuďmi na okraji spoločnosti i vo farskej katechéze, v médiách a podobne).

Cieľom našej výchovy v bratislavskej komunite sú večné sľuby, prijatie misijného určenia a pre kandidátov kňazstva prijatie vysviacky.

Misijný dom Arnolda Janssena

kostol-1

Misijný Dom Arnolda Janssena v Petržalke je formačným domom Spoločnosti. To znamená, že časť jeho obyvateľov tvoria študenti – seminaristi. V súčasnosti býva v dome 15 rehoľníkov. Z toho sú šiesti pátri-kňazi a deviati študenti.

Rektorom, teda najvyšším predstaveným domu, je páter Johny Ambattu. Súčasne je aj správcom kostola sv. Arnolda, ktorý je spojený s našim domom. Nie je to farský kostol, avšak každý deň v ňom bývajú slúžené sväté omše pre verejnosť. Vicerektorom domu je páter Stanislav Krajňák pôsobiaci ako kňaz v pastorácii medzi vysokoškolskou mládežou v Univerzitnom pastoračnom centre (UPeCe) v Mlynskej doline. Kaplánom v UPeCe je páter Martin Štefanec, ktorý je súčasne zodpovedný za oblasť médií v slovenskej provincii SVD.  Študentov má na starosti páter Igor Kráľ.

Ďalší pátri, ktorí bývajú v našom dome, sú páter Marek Vaňuš, ktorý vyučuje na TFTU a je súčasne biblickým koordinátorom pre celú Spoločnosť Božieho Slova. Páter Thomas Tulung, ktorý pôsobí ako špirituál je pôvodom z Indonézie. A hoci s nami nebýva, do našej komunity patrí aj páter Jozef Michalov.

V lete 2013 nám v Bratislave pribudla ešte jedna menšia komunita. Správu farnosti a kostola Povýšenia Svätého Kríža na Daliborovom námestí v Petržalke po odchode Saleziánov ponúkol miestny arcibiskup našej reholi. Farárom sa stal páter Milan Bubák a spolu s ním ako kapláni slúžia pátri Pavol Kobliha, Lukáš Twardowski a Mathias da Costa.

Ako už bolo vyššie spomenuté, v súčasnosti tvoria študentskú komunitu 9 bohoslovci, 7 zo Slovenska a dvaja z Indie. Spolubratia z cudziny k nám na Slovensko prichádzajú v rámci nášho rehoľného „výmenného programu“ (OTP – Overseas Training Program). Najskôr študujú jazyk, následne sa zapoja ako pastorační asistenti do pastoračnej praxe a ak sa rozhodnú ostať na Slovensku, môžu svoje štúdium ukončiť v Bratislave. Z našej slovenskej provincie máme na štúdiách na Taiwane jedného spolubrata, Patrika Páleníka.

Ako študenti rehoľníci nenavštevujeme diecézny seminár, ale študujeme na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (TFTU), ktorá je od svojho vzniku prepojená s rehoľou Jezuitov.

Náš dom nie je klasickým kláštorom. I keď i my máme klauzúru a miesta, či čas, ktorý je vyhradený jedine pre nás. Nakoľko je naša kongregácia činná, i náš život v Petržalke je zameraný, samozrejme okrem štúdia, na činnosť a službu pre naše okolie. Okrem toho, že sa snažíme zabezpečiť si chod a servis domu sami, okrem kuchyne, kde pracuje rehoľná sestra z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža, venujeme sa i našim veriacim.

Pravidelne v období Adventu a Pôstu pripravujeme duchovné obnovy pre ľudí so spoločenstva okolo kostola sv. Arnolda. Je to cyklus stretnutí, počas ktorého sa raz týždenne stretávame v našom dome pri modlitbe čítania zo Svätého Písma a spoločnom zdieľaní sa.

Raz týždenne máme po večernej svätej omši adoráciu, ktorá býva sprevádzaná hrou a spevom našich spolubratov. V kostole využívame službu lektorov, ktorí sa pravidelne stretávajú a formujú. Raz ročne sú pre nich organizované duchovné cvičenia.

Našou najväčšou „akciou“, ktorú pripravujeme a slúži predovšetkým na propagáciu misií, je misijný jarmok. V roku 2015 prebehol už jeho trinásty ročník. Každý rok putujú peniaze z jarmoku do inej krajiny pre niektorého z našich spolubratov – misionárov. Takto spoločne s našimi veriacimi a priateľmi vytvárame priestor a možnosti, ako podporiť vzdialené krajiny a misie. Na jarmoku, ktorý má veľký ohlas, sa za príspevok predávajú rôzne výrobky, najčastejšie domácej výroby. Taktiež je možné si na ňom zabezpečiť dostatočnú zásobu koláčov na Vianoce, či drobné darčeky, ktoré potešia i pod vianočným stromčekom. Veľmi vyhľadávané a obľúbenú sú stánky s jedlom, najmä ak ide o exotickú kuchyňu.

Celoročnou aktivitou našej, predovšetkým však študentskej komunity, je vydávanie časopisu. Vychádza dva až tri krát v roku. Časopis prezentuje našu komunitu, aktivity, službu, záujmy, postrehy, úvahy, či misijné krajiny. Časopis sami redigujeme, tvoríme jeho grafiku a zabezpečujeme i jeho distribúciu. Niekedy je to celkom náročné, najmä pred Vianocami, keď sa nám-študentom kopia seminárne práce, písomky v škole, či príprava jarmoku. Avšak i napriek tomu sa snažíme, aby aj náš časopis potešil, povzbudil, nadchol a naladil všetkých jeho čitateľov na „misijné vlny.“

Pre základné a stredné školy pripravujeme duchovné obnovy, predovšetkým v Advente a Pôste. Vnímame to nie len ako možnosť prezentovať našu spoločnosť, ale i ako priestor, ako sa priblížiť i pre nás doposiaľ neznámym ľuďom a poodhaliť im čosi z nášho života.

Pracujeme a zapájame sa do aktivít v rámci Pastorácie povolaní v Bratislavskej arcidiecéze, ako i v celoslovenskom tíme Pastorácie povolaní.

Raz za dva týždne mávame sväté omše za účasti detí, po ktorých pokračujeme v hre a zábave v našom materskom centre. Raz týždenne bývajú stretnutia miništrantov a teenagerov. Tieto „stretká“ dosahujú svoj vrchol v lete, kedy tak pre deti, ako i miništrantov organizujeme letné tábory. Predchádzajúce leto bolo na oboch táboroch viac ako osemdesiat detí a mladých ľudí. Tieto tábory pripravujeme sami.

Pre mladých nad pätnásť rokov je určený letný misijný tábor – Misijné prázdniny. V lete 2015 sa v oboch turnusoch zapojilo do tábora okolo 200 mladých z celého Slovenska.

Okrem už spomenutých aktivít, každý študent-bohoslovec má od druhého ročníka povinnú alebo vo vyššom ročníku dobrovoľnú prax. Viacerí z nás sa zapojili do katechéz u Sestier Matky Terezy medzi bezdomovcami, v Univerzitnom pastoračnom centre, či na Cirkevnej základnej škole. Taktiež pôsobíme medzi skautmi (Federácia skautov Európy) ako duchovní asistenti.

Pri vchode do nášho Misijného domu máme na jednej stene nápis: „Iďte do celého sveta.“ Je to heslo, výzva, posolstvo, či pre niekoho slová, ktoré vyriekol Ježiš Kristus pred nanebovstúpením. Pre nás a našu komunitu sú to slová, ktorými sa Boh dotýka našich sŕdc, vyprázdňuje ich pre nás samých a otvára ich naopak pre Boha a ľudí, lebo my chceme ísť tam, kam by aj On sám šiel – do celého sveta!