Diakonská vysviacka u verbistov

Diakonská vysviacka sa u verbistov v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Bratislave konala 14. októbra. Svätenie prijal Tomáš Baleja SVD. Svätiteľom bol biskup Mons. František Rábek, vojenský ordinár. Svedectvo o súcosti kandidáta diakonátu vydal rektor misijného domu Arnolda Janssena, Johny Ambattu. Byť diakonom je darom nášho Pána Ježiša, ktorý každému z nás dáva zvláštne povolanie.

Diakon Tomáš Baleja pochádza z Terchovej.  V roku 2010 sa rozhodol vstúpiť do Spo­ločnosti Božieho Slova. 15. júla 2010 nastúpil do postulátu a v septembri do ročného noviciátu. Svoje prvé rehoľné sľuby zložil 8. septembra 2011. Pokra­čoval v štúdiu filozofie a teológie na Teologickej fakulte v Bratislave. Po ukon­čení bakalárskeho štúdia absolvoval ročnú pastoračnú prax na Morave vo farnosti Nový Hrozenkov. Po návrate z pastoračnej praxe pokračuje v štú­diu teológie na magisterskom stupni na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Dňa 8. septembra 2017 zložil doživotné sľuby v Spoločnosti Božieho Slova.

Otec biskup Rábek povzbudil nového diakona, verbistu, k obetavej a láskavej službe, vytrvalej modlitbe a horlivosti. Je to úžasný dar pre našu rehoľnú spoločnosť a sme vďační Nebeskému Otcovi za toto požehnanie. Sprevádzajme nového diakona svojimi modlitbami, aby vytrval na ceste, ktorú mu určil Pán.

Text a foto: Martin Štefanec SVD

 

Diakonskú vysviacku je možné pozrieť v zázname:

Comments are closed