Zamyslenie na 25. januára 2020

„Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých…

Zamyslenie na 24. januára 2020

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu,…

Zamyslenie na 23. januára 2020

„Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey i z Jeruzalema a z Idumey; ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí, lebo počuli, čo robí.“ Mk 3, 7-12   Zamyslenie: Galilea, Judea, Jeruzalem, Idumea, zajordánske kraje, okolie Týru a Sidonu. Pri čítaní evanjelia mnohokrát neprikladáme geografickým lokalitám veľký…

Zamyslenie na 22. januára 2020

 „Slobodno robiť v sobotu dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?“ Mk 3, 1-6   Zamyslenie: Myslím si, že v dnešnej dobe každý človek, ktorý vidí v Bohu darcu života, by na túto Ježišovu otázku odpovedal s istotou, že je potrebné robiť dobro, či je sviatok alebo nie. Teda kedykoľvek, komukoľvek a kdekoľvek. Odpovedali by sme tak aj vďaka…

Zamyslenie na 21. januára 2020

 „I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.“ Mk 2, 23-28   Zamyslenie: Je sobota. Spolubývajúca sedí vo svojej izbe. Ja som práve prišla z mesta. Sedím v kuchyni a hlavou mi víria myšlienky ako: prečo nie je upratané, prečo nie je povysávané, prečo…

Zamyslenie na 20. januára 2020

„Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženich s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženicha vezmú; potom, v ten deň sa budú postiť.“ Mk 2, 18-22   Pôst som odjakživa vnímal ako čin, ktorý robím pre Boha. Teda čin, ktorý by ma…

Zamyslenie na 19. januára 2020

 „A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“ Jn 1, 29-34   Jánovi Krstiteľovi stačilo povedať a šiel, uveril, ešte ani Božieho Syna nevidel, a keď videl, vydal svedectvo. Ján Krstiteľ musel mať s Bohom silný, jedinečný a osobitný vzťah, veď zanechal všetko a svoj život prežil na púšti. Púšť mi evokuje ticho, blízkosť,…

Zamyslenie na 18. januára 2020

„Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Mk 2, 13-17   Predstavujem si, že by Ježiš žil dnes. Pri prechádzke v parku ho vidím, ako sedí na deke a piknikuje s ľuďmi, o ktorých si myslím svoje. S politikom, ktorý klame, s chlapíkom, ktorý pred pár rokmi vykradol banku. S mojim rozvedeným susedom,…

Zamyslenie na 17. januára 2020

 „Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy.“ Mk 2, 1 – 12               Budem úprimná, keď napíšem, že nerozumiem tomuto čítaniu. Nerozumiem ani Ježišovej otázke, čo je ľahšie, či odpustiť hriechy alebo uzdraviť?! Neviem. Neviem a ani nerozumiem. Nechápem. Ja, matka štyroch detí, pričom dve sú v nebi a dve sú s nami, neviem. Neviem, či mám…

Zamyslenie na 16. januára 2020

„K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.“ Mk 1, 40-45                 Na príklade malomocného človeka môžeme vidieť správnu formuláciu prosby – „ak chceš.“ To znamená, že…